Загальна інформація про журнал

Основні параметри: періодичність – щорічний випуск 4 номери; мова – українська, російська, англійська; обсяг одного номеру – 8 ум. друк. арк.; тираж одного номера – не менше 100 примірників; географія розповсюдження – Білорусія, Болгарія, Естонія, Казахстан, Латвія, Польща, Росія, Румунія, Україна, Фінляндія, Франція.

За останні 5 років вийшли у світ 20 номерів науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами». Опубліковано 293 наукові праці, авторами яких є не тільки вітчизняні вчені, а і науковці з Білорусії, Болгарії, Естонії, Казахстану, Латвії, Польщі, Росії, Румунії, України, Фінляндії, Франції.

Контрольні екземпляри чергових номерів науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами», які виходять з друку, впродовж 10-ти днів розсилаються на адреси наукових бібліотек, визначених МОН України.

Кожна із статей наукового журналу проходить зовнішнє та внутрішнє рецензування, причому для цього процесу залучаються фахівці, науковий ступінь і наукове звання яких не нижче наукового ступеня і наукового звання авторів. Надається англомовна анотація.

Координує роботу редколегії Координаційна рада, яку очолює завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами Романовський О.Г. – чл.-кор НАПН України, академік академії вищої школи України, академік академії політичних наук України, д-р пед. наук, професор. До складу Координаційної ради видання входять відомі вітчизняні вчені, такі як В.П. Андрущенко, В.М. Бабаєв, В.Ю. Биков, О.Е. Коваленко, В.Г. Кремень, В.І. Луговий, І.Ф. Прокопенко, Є.І. Сокол, Л.Л. Товажнянський. У 2015 році до роботи Координаційної ради були залучені авторитетні вчені із закордону, а саме: Аарна О. (Естонія), Гардоцька Т. (Польща), Копитов Р.А. (Латвія), Масирова Р.Р. (Казахстан), Холтта С. (Фінляндія). Координаційна рада визначає редакційну політику видання, сприяє його популяризації серед представників наукової спільноти та спрямовує і контролює діяльність редакційної колегії. До роботи у межах редакційної колегії залучені провідні вчені, науково-методологічний та фаховий рівень підготовки яких дозволяє здійснювати не лише якісне рецензування поданих на розгляд матеріалів, а і забезпечує постійне підвищення якості змісту видання. До складу редакційної колегії входять доктори наук з відповідної галузі науки, не менше трьох серед яких є штатними працівниками університетів-засновників. Персональний склад редколегії погоджений з вченими радами університетів-засновників. Інформація про членів Координаційної ради та редколегії журналу розміщена на сайті видання, а також у кожному його черговому випуску.

Імідж журналу та його позиціонування у міжнародних наукометричних базах даних

Науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» користується популярністю серед вчених не лише з огляду на авторитетність видання, а у тому числі й через його виважену цінову політику щодо оплати редакційних послуг та розміщення публікацій. Крім того, співробітники внз-засновників мають можливість подавати статті на розгляд редакційної колегії поза чергою, що суттєво скорочує час очікування оприлюднення поданих матеріалів.

Ректорат ВНЗ-засновників, Координаційна рада та редколегія науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» проводять систематичну організаційну роботу щодо підвищення іміджу видання та поширення його авторитету серед наукової спільноти України та зарубіжжя:

  • видання отримало індекс ISSN; включено до довідника періодичних видань бази даних «Ulrch`s Periodicals Directory» (New Jersey, USA) та РИНЦ (Росія);
  • на електронному ресурсі Open Journal Systems створена сторінка науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами», де надана не лише загальна інформація про видання, а і розташовані повні його електронні версії. Сторінка журналу розміщено за адресою: http://journals.uran.ua/tpuss/issue/archive;
  • всі випуски науково-практичного журналу подаються в електронному вигляді до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tipuss ;
  • журнал розміщено на ресурсі наукової електронної бібліотеки «eLIBRARY.RU», а статті кожного з випусків позиціонують в бібліографічній базі даних наукового цитування (РІНЦ) http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54449
  • проводиться робота щодо включення науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» до науково-метричної бази Іndex Copernscus (Роland).