Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” http://www.kpi.kharkov.ua/eng/

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами

http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/glavnaya/

Сторінка журналу розміщено за адресою: http://journals.uran.ua/tpuss/issue/archive;

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tipuss ;

«eLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54449