Політика координаційної ради журналу щодо відбору статей

Відбір статей до чергового номеру журналу здійснюється за результатами об’єктивної і неупередженої експертизи їх змісту незалежними рецензентами. Пропозиції рецензентів щодо включення конкретної статті до чергового номеру журналу затверджуються рішенням редакційної колегії журналу (колегіальність у прийнятті рішення щодо публікації статті). Координаційна рада та редакційна колегія журналу розбудовує свою роботу з авторами рукописів на принципах доступності, оперативності і відкритості діалогу щодо долі поданих до журналу матеріалів та толерантності до наукової позиції автора (редакційна колегія не завжди поділяє наукову думку автора оприлюдненої статті але при цьому з повагою відноситься до його наукової позиції). Координаційна рада прагне до досягнення максимально можливого рівня забезпечення авторських і суміжних прав та гарантує оригінальність розміщених на сторінках журналу наукових статей.

Політика координаційної ради журналу щодо відбору статей та етика публікацій

Редакційна колегія журналу «Теорія і практика управління соціальними системами», засновником якого є Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія, з метою забезпечення належної якості наукового видання та підтримання його високого наукового рівня, суворо дотримується вимог нормативно-правових актів відповідного змістовного спрямування (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»; Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012  № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»; Наказ Міністерства юстиції  України від 12.12.2013 № 2623/5 «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації» тощо) та рекомендацій зарубіжних професійних співтовариств і наукових організацій. У своїй діяльності редакційна колегія журналу керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також офіційними порадами міжнародних наукових організацій та співтовариств.