ВИМОГИ

до рукописів статей, що подаються до

щоквартального науково-практичного журналу

«Теорія і практика управління соціальними системами»

 

Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення актуальних питань психології, педагогіки та управління

Головною метою видання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних питань педагогіки, психології та управління, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання.

Тематичні розділи журналу та змістовне спрямування наукових досліджень за галузями знань:

– для галузі знань «Освіта і педагогіка» за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки

Об’єкт наукових досліджень: системи освіти; освітні процеси у формальній, неформальній та інформальній освіті; узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) теорії, концепції освітніх, педагогічних наук, принципи їх використання, які забезпечують формування загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців;

2) теоретичні та емпіричні методи, методики та технології освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту, науково-дослідної, педагогічно-проектної та освітньо-інноваційної діяльності;

3) організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх спеціалістів;

4) психолого-педагогічні аспекти розвитку системи вищої освіти та її змісту

– для галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальностями: 053 Психологія

Об’єкт наукових досліджень: психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності;

2) концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки;

3) психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах;

4) міжособистісна комунікація та міжгрупова взаємодія

галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальностями: 281 Публічне управління та адміністрування

Об’єкт наукових досліджень: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному місцевому та  організаційному рівнях

2) управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності;

3) розвиток соціальних систем: публічне управління, менеджмент та адміністрування;

4) державна політика у забезпечені сталого розвитку соціально-економічної та суспільно-політичної підсистем суспільства

Редакційна колегія наукового видання приймає до опублікування матеріали наукових досліджень за умови дотримання авторами відповідних правил та вимог. Статті, подані з порушенням нижченаведених вимог, не допускаються до розгляду членами редакційної колегії.

Вимоги_до_статей

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ