ТиПУСС 2020 №1

 1. Гура Т.В., Михайличенко В.Е, Галущак І.В. Способи активізації самостійної роботи студентів (3-15)
 2. Zinchenko L.V. A study of pedagogical conditions for development of professional responsibility among physical training and sports professionals (16-23)
 3. Асеева І.V. Результати педагогічного експерименту формування базової професійної компетентності у майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей (24-36)
 4. Vorobieva E.V., Chebakova Yu.G. Organization of the educational process in a modern higher education institution based on a facilitative approach. (37-51)
 5. Kozlov D.O. Method of experimental assessing of the model of the system of the innovative culture development of future manager of general secondary educational institution (52-60)
 6. Жушма Т.В., Фетинюк В. Зміст та структура педагогічної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти як важливий компонент професійної діяльності фахівця (61-75)
 7. Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Іліаш Н. Два аспекти філософії лідерсва (76-87)
 8. Дубініна О.М., Ігнатюк О.А. Методика діагностики професійно значущих якостей педагога-лідера (88-103)
 9. Лютий М.М. Лідерські якості майбутніх викладачів закладів вищої освіти. (104-115)
 10. Мороз С.А., Бука І., Мороз В.М., Бука С. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об’єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) (116-130)

ТиПУСС 2019 №4

 1. Шутов Д.О. Структура та складові професійної компетентності вчителя історії профільної школи (стр. 3-15)
 2. Беспорточна О.І., Поясок Т.Б. Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу (стр. 16-27)
 3. Дяченко Л.Б. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості на констатувальному етапі експерименту (стр. 28-45)
 4. Ковальова І.Б., Попова Г.В. Проблемні питання психосоціальної реабілітації учасників бойових дій та їхніх родин (стр. 46-55)
 5. Хавіна І.В., Серевина Н.Ю. Особистісні якості майбутнього бакалавра з психології у процесі професійної підготовки (стр. 56-67)
 6. Тіняков А.О., Арабаджи Т.Д. Лідерські якості спортсменів як складова їх готовності до професійного самовизначення після завершення спортивної кар’єри (стр. 68-82)
 7. Городничий О.В. Особливості професійного становлення майбутніх викладачів закладу вищої освіти (стр. 83-96)
 8. Мороз С.А., Бука С., Бука І., Мороз В.М. Результати аналізу думки студентів вітчизняних зво щодо сили прояву детермінант якості вищої освіти як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління її забезпеченням (стр. 97-114)
 9. Демідова Ю.Є., Тверитникова О.Є., Іліаш Н. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні: ретроспектива розвитку і особливості формування (стр. 115-129)

ТиПУСС 2019 №3

 1. Асєєва І.В., Пономарьов О.С., Погрібний М., Харченко А.О. Чинники і бар’єри на шляху формування базової професійної компетентності майбутніх бакалаврів (стр. 3-15)
 2. Євтушенко Н.В. Форми і зміст підвищення кваліфікації вчителів природничо- математичних предметів республіки Польща (стр. 16-27)
 3. Романовська O.О. Застосування методу інтелект-карт в підготовці магістрів освітніх наук (стр. 28-37)
 4. Сокол Є. І., Романовський О.Г., Підбуцька Н. В., Гура Т. В., Книш А. Є., Шаполова В. В. Психолого-педагогічна кваліметрія в оцінці якості освіти майбутніх фахівців у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (стр. 38-55)
 5. Золотухіна С. Т., Башкір О. І. Освітні зв’язки кафедр педагогіки закладів вищої педагогічної освіти (стр. 56-70)
 6. Резнік С.М. Лідерський стиль викладачів вищої школи (стр. 71-84)
 7. Лютий М.М. Уявлення учасників освітнього процесу закладу вищої освіти про показники лідерської компетентності майбутнього викладача (стр. 85-97)
 8. Касьянова О.М., Швецова Г.А., Шахова Г.А. Інформаційно- комунікаційні технології як засіб підвищення якості навчального процесу в системі післядипломної медичної освіти (стр. 98-109)
 9. Солодовник Т.О., Богдан Ж.Б., Середа Н.В. Гендерні відмінності особистісних характеристик віртуального спілкування молоді студентського віку (стр. 110-121)
 10. Зеленська Л. Д., Тарапат О.С. Особливості використання засобів мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної (стр. 122-130)

ТиПУСС 2019 №2

 1. Слесик К. М. Формування моральних відносин іноземних студентів на підготовчому відділенні університету (стр. 3-11)
 2. Михайличенко В. Є., Гура Т. В. Способи і методи діагностики і розкриття лідерського потенціалу студентів (стр. 12-22)
 3. Резнік С.Н. Вимоги до викладача вищої школи в умовах сучасних тенденцій розвитку дистанційної освіти (стр. 23-34)
 4. Тадіян С.В. Ставлення до себе та світу в парадигмі глобальності та позиційності (стр. 35-48)
 5. Нестуля С. І. Модель дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету (стр. 49-59)
 6. Черкашин А.І. Методологічні підходи до виховання особистості майбутніх фахівців-лідерів у закладах вищої освіти України (стр. 60-72)
 7. Романовський О. Г., Горбач І. О. Лідерський потенціал майбутніх фахівців державної кримінально-виконавчої служби України (стр. 73-84)
 8. Прочухан Д. В. Умови самостійної роботи майбутніх техніків-програмістів підчас використання інтерактивних елементів дистанційного курсу (стр. 85-99)
 9. Костиря І. В. Моделювання підготовки та професійної діяльності майбутнього фахівця-лідера (стр. 100-107)
 10. Богдан Ж.Б., Крамчанінова Д.О. Визначення співвідношення емпатійних каналів та їхніх об’єктів відповідно до гендерного аспекту (стр. 108-115)

ТиПУСС 2019 №1

 1. Романовський О. Г, Попова Г. В., Штученко І. Є. Мотиваційно-цільові характеристики професійної успішності викладача вищої школи (стр. 3-15)
 2. Разумная А.Г Педагогічні чинники формування професійної ідентичності майбутнього медичного фахівця в умовах ЗВО (стр. 16-27)
 3. Романовська О.О. Застосування асоціативних методів навчання в підготовці магістрів освітніх наук (стр. 28-40)
 4. Шаповалова В.C. Розвиток психологічної культури викладачів закладів вищої освіти на курсах підвищення кваліфікації  (стр.41-49)
 5. Резнік С.Н. Соціокультурні детермінанти розвитку освіти та викладацької майстерності у Стародавній Греції (стр. 50-65)
 6. Gren’ L. N., Panfilov. Y. I., Karlyuk S.V. Directions in dual form of training introduction at National technical university “Kharkiv polytechnic institute”: state-managerial aspect (стр. 66-79)
 7. Резван О.О. Рефлексія процесу атестації майбутніх державних службовців з української мови (стр. 80-88)
 8. Gurevich R.S., Brovchak L.S., Kholkovska I.L. The leadership qualities formation of future educators by means of student self-government (стр. 89-101)
 9. Черкашин А.І. Наукові погляди на дефініцію «методологія» у контексті виховання лідерів у закладах вищої освіти (стр. 102-115)
 10. Воробйова В.В. Особливості розвитку лідерських якостей майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти (стр. 116-132)

ТиПУСС 2018 №4

 1. Романовський О., Ігнатюк О., Середа Н. Особливості формування основ педагогічної майстерності здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії» на засадах міждисциплінарного підходу і концепції педагогіки добра академіка І.А. Зязюна (стр. 3-15)
 2. Пономарьов О., Долгарєв А. Філософсько-антропологічна природа педагогіки добра (стр. 16-27)
 3. Воробйова Є., Чеботарьов М. Розвиток управлінського потенціалу майбутніх менеджерів у вищій школі засобами тренінгових технологій (стр. 28-44)
 4. Мороз С., Мороз В. Напрями вдосконалення механізмів державного управління системою вищої освіти та її якістю: обґрунтування можливості використання латвійського досвіду (стр. 45-61)
 5. Нестуля С. Структурні компоненти лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту (стр. 62-71)
 6. Дєгтяр О., Непомнящий О. Керівництво культурою та цінностями організації, як функція управлінського лідерства (стр. 72-83)
 7. Слесик К. Формування етичної культури в лідерів студентського самоврядування як шлях етизації поведінки студентів (стр. 84-93)
 8. Рочняк А., Фоменко К., Панфілов Ю. Характеристика діагностичного інструментарію для дослідження стану потоку та внутрішньої мотивації баскетболістів (стр. 94-103)
 9. Черкашин А., Головко Д. Гендерні особливості сприйняття дефініції «любов» у юнацькому віці (стр. 104-110)

ТиПУСС 2018 №3

 1. Горбач І. Структура комунікативної компетентності персоналу державної кримінально-виконавчої служби України (стр. 3-12)
 2. Djachenko L. Role of subjects in natural sciences in forming scientific and research competency in future light industry production technologists (p. 13-22)
 3. Грень Л. Історія становлення професійної (професійно-технічної) освіти Донбасу та особливості державного управління її розвитком(кінець ХІХ – середина 80-х рр. ХХ ст.) (стр. 23-38)
 4. Boldyrev K. The main innovative methods of studying during the formation of professional competence of a psychologist (р. 39-47)
 5. Mikhailichenko V. Model of effеcient leadership (р. 48-56)
 6. Zinchenko L. The concept of professional responsibility within the context of educating physical training and sports professionals (р. 57-64)
 7. Міщенко С., Долгарєв А. Формування духовності та вiдповiдальності як невід’ємних складових розвитку життєвої компетентності особистості (стр. 65-73)
 8. Rochniak A. Psychological features of mental states’ self-regulation of young basketball players (р. 74-85)
 9. Черкашин А. Психолого-педагогічні умови формування особистісної зрілості у студентів (стр. 86-100)

ТиПУСС 2018 №2

 1. Резнік С., Дяченко Л. Сутність та структурні компоненти науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості (стр. 3-17)
 2. Книш А. Застосування методів коучингового підходу при викладанні дисципліни “Математичні методи в психології” (стр. 18-27)
 3. Ільєнко О. Зміст науково-методичної системи формування конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки та етапи її реалізації (стр. 28-37)
 4. Романовська О. Формування креативності майбутніх психологів у закладах вищої освіти (стр. 38-46)
 5. Черкашин А., Грицаєнко Т. Психологічні особливості соціальної адаптації студентів перших курсів вищих навчальних закладів (стр. 47-54)
 6. Гура Т., Фурманець Б. Формування особистісного потенціалу студентів технічного університету (стр. 55-64)
 7. Ponomariov O., Kvasnyk O., Chala Yu. Philosophical and anthropological bases of the leadership’s phenomena (стр. 65- 74)
 8. Черемський М. Толерантність освітнього середовища як умова творчого самовираження особистості (стр. 75-82)
 9. Кочанов Е., Зміївський Г. Упровадження геоінформаційних технологій у процес дистанційного навчання тактичним (тактико-спеціальним) дисциплінам (стр. 83-92)
 10. Демідова Ю., Шахова Г. Удосконалення викладання природничо-наукових дисциплін у студентів психологів (стр. 93-99)

ТиПУСС 2018 №1

 1. Черкашин А. Особливості формування особистісно-професійної зрілості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах: теоретичний аспект (стр.3-13)
 2. Сизикова В. Характеристика компонентів, показників і рівнів сформованості професіоналізму майбутніх соціальних працівників (стр.14-25)
 3. Разумна А. Управління формуванням нормативної професійної ідентичності майбутніх медиків (стр. 26-37)
 4. Тимощук О. Іншомовна підготовка як засіб підвищення конкурентоспроможності сучасного фахівця машинобудівної галузі (стр.38- 48)
 5. Дєгтяр О., Непомнящий О. Організація поліфункціонального контролю професійної підготовки компетентного фахівця у вищій школі (стр. 49-63)
 6. Романова І. Соціальна робота з підтримки інтелектуальної активності людей похилого віку (стр.64-72)
 7. Долгопол О. Використання ментальних карт у підготовці викладачів ВМНЗ (стр. 73-80)
 8. Boldyrev K. Analysis of the existing curricula of professional disciplines for profeciaonal psychologists: advantages and disadvantages (стр. 81-91)
 9. Слесик К. Формування гуманітарної культури у іноземних студентів на основі гуманітарно-аксіологічного концептуального підходу до освіти (стр. 92-102)
 10. Євтушенко Н. Науковий тезаурус системи вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів республіки Польща (стр. 103- 115)
 11. Швецова Г. Комп’ютерна графіка як складова професійної діяльності сучасного фахівця (стр. 116-124)
 12. Васянович Г., Нагірняк М. Лідер філософсько-педагогічної науки – академік Іван Зязюн (стр. 125-135)

ТиПУСС 2017 № 4

 1. Romanovskiy O., Goncharenko T. Pedagogical conditions of professional training for future programmer engineers (p. 3-16)
 2. Пономарьов О., Квасник О. Системний підхід до розвитку професійного мислення ( cтр. 17-29)
 3. Резнік С., Хавіна І. Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін(стр. 30-40)
 4. Підбуцька Н. Психологічні аспекти становлення професіоналізму майбутнього фахівця: модель та структура (стр.41-51)
 5. Зуєва Л. Концептуальна цілісна синергетична модель психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти(стр. 52-66)
 6. Курбатов C. Трансформація університету в контексті викликів ХХІ століття(стр. 67-78)
 7. Дольська О. Питання метафори соціального простору в контекст руйнації метафізичного мислення(стр. 79-88)
 8. Михайличенко В. Личностный подход в изучении лидерства и его роль в процессе формирования лидерского потенциала студентов(стр. 89-98)
 9. Дєгтяр О., Непомнящий О. Особливості та зміст основних етапів становлення компетентнісного підходу до управління персона-лом(стр. 99-108)
 10. Бондаренко В. Дослідження змісту і структури лідерських якостей майбутніх психологів під час навчання у вищому навчальному закладі(стр. 109-118)

ТиПУСС 2017 № 3

 1. Романовський О., Пономарьов О. Парадоксальна природа харизматичного лідерства ( стр. 5- 16)
 2. Гура Т. Ділова гра як спосіб формування лідерського потенціалу у студентів технічних університетів ( стр. 17- 26)
 3. Гончаренко Т. Сутність поняття «професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів» ( стр. 27-36)
 4. Денисюк І., Ковтун Х. Шляхи покращення комунікативно-діяльнісної компетентності вчителя-словесника у системі суб’єкт-суб’єктних відносин ( стр. 37-46)
 5. Євтушенко Н. Системний аналіз у методології порівняльного дослідження системи підвищення кваліфікації вчителів України ( стр. 47-54)
 6. Панфілов Ю., Фурманець Б. Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи ( стр. 55- 67)
 7. Shapolova V., Kvasnyk O. Development of timbilding science in historical retrospectives (стр. 68- 75)
 8. Широбоков Ю. Психологічні умови колаборації військовополонених в зоні проведення антитерористичної операції ( стр. 76-85)
 9. Мороз С. Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів якості: принцип залучення персоналу ( 86 – 98)

ТиПУСС 2017 № 2

 1. Романовський О., Бондаренко В. Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів ( стр. 3 -13)
 2. Тіняков А. Особливості відновлення, збереження та підвищення коефіцієнту життєвої енергії лідера ( стр. 14- 25)
 3. Романовська О. Модель процесу управління іміджем ВНЗ (стр. 26-37)
 4. Костиря І. Складові лідерської позиції майбутнього інженера (стр. 38-48)
 5. Пономарьов О., Квасник О. Філософські аспекти якості освіти ( стр. 49- 58)
 6. Мороз В., Мороз С. Зміст дефініції «якість вищої освіти» в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл ( стр. 59- 71)
 7. Семенова А. Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І.А. Зязюна у вимірах теорії поколінь ( стр. 72 – 84)
 8. Хавіна І. Особливості вивчення природничо-наукових дисциплін бакалаврами з психології ( стр. 85 – 91)
 9. Долгарєв А., Болдирєв К. Управлінська культура, як складова професійної компетентності майбутнього фахівця  ( стр. 91-97)
 10. Ткаченко Л. Особистість як чинник цивілізаційних перетворень ( стр. 98- 104)
 11. Seppo Hölttä Capacity building for higher education leadership ( стр. 105 – 106)

ТиПУСС 2017 № 1

 1. Іонова О. Вальдорфська школа системно-синергетичний підхід, (стр. 3-10)
 2. Рудевіч Н. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання, (стр. 11-19)
 3. Книш А. Моральні засади майбутніх практичних психологів та шляхи їх розвитку, (стр. 20- 28)
 4. Masyrova R., Savelyeva V. Organization of student aligned training in the system of higher education in Kazakhstan, (р. 29-34)
 5. Ігнатюк О., Сизикова В. Аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи в США і Україні, (стр. 35- 46)
 6. Романовський О., Пономарьов О. Парадокси харизматичного лідерства, (стр. 47-56)
 7. Михайличенко В., Грень Л. Активизация лидерского потенциала студентов высших учебных заведений в процессе обучения, (стр. 57-67)
 8. Мовчан Я. Соціально-особистісна адаптованість як складова лідерського потенціалу студентів, (стр. 68- 75)
 9. Черванева З. Харизматическое лидерсво как социально-психологический феномен, (стр. 76-86)

ТиПУСС 2016 № 4

 1. Romanovskiy O., Chebakova Y. Tendencies of improvement of Ukrainian system of higher education in the context of Poland’s experience: comparative aspect,(р. 3-12)
 2. Сущенко Т. Педагогічний процес, стимулюючий магістерську підготовку викладачів ВНЗ, (стр. 13-25)
 3. Dubinina O., Kornil T. Mathematical language at technical university, (р. 26-34)
 4. Хомуленко Т. Зміст та розвиток креативності в освітньому просторі, (стр. 35-46)
 5. Большакова А. Життєтворчі здібності та креативний потенціал особистості, яка самоактуалізується, (стр. 47-54)
 6. Биков В., Шишкіна М. Хмарні технології як імператив модернізації освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу, (стр. 55-70)
 7. Гуревич Р., Кадемія М. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти, (стр. 71-78)
 8. Бабаєв В., Чумаченко І. Стратегічне управління вищим навчальним закладом на базі інтегрованих комп’ютерних технологій, (стр. 79-90)
 9. Ignatyuk O., Lastovets N. Leadership as a systemic competence of future competitive expert, (р. 91-99)
 10. Компанієць В. Наслідки порушення морального закону в житті суспільства та в економіці, (стр. 100-114)
 11. Биков В., Лещенко М. Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти, (стр. 115-130)

ТиПУСС 2016 № 3

 1. Romanovskiy O., Kvasnyk O., Shapolova V. Modernizing of the content of leadership structure as a perspective to increase competitiveness level of a future specialist, (р. 3-15)
 2. Popova G., Sereda N. Storytelling as an instrumental component of self-presentation in business communication, (р. 16-22)
 3. Тіняков А.О. Психолого-педагогічний потенціал фізичної культури і спорту у вихованні навичок лідерства студентів вищих навчальних закладів, (стр. 23-32)
 4.  Moroz S., Chala Y. The motif of the status of professional activity and its place in the development of labor potential at universities in the public-administrative perspective, (р. 33-42)
 5. Демідова Ю.Є., Тверитникова О.Є. Форми та методи підготовки інженерів-електриків в Україні, (стр. 43-51)
 6. Євтушенко Н.В. Концепції підготовки майбутніх учителів у Польщі, (стр. 52-60)
 7. Хавіна І.В. Педагогічна технологія як необхідна складова у фаховій підготовці бакалаврів з психології, (стр. 61-72)
 8. Романовський О.Г., Резнік С.М. Про покращення показників науко-вої діяльності сучасних викладачів психолого-педагогічних дисциплін вищих навчальних закладів, (стр. 73-83)
 9.  Ігнатюк О.А., Панченко О.І. Моделювання цілеспрямованого фор-мування професійного мислення майбутнього інженера-механіка в умовах технічного університету, (стр. 84-98)
 10. Гірняк А.Н., Біскуп В.С. Реформування системи вищої освіти в Україні: новітні виклики та перспективи, (стр. 99-109)
 11. Черванева З.А. Подготовка конкурентоспособного специалиста в техническом университете, (стр. 110-122)
 12. Паньок Т.В. Вплив історико-соціальних процесів на аксіологічні орієнтири у вищій художньо-педагогічній освіті в Україні, (стр. 123-135)

ТиПУСС 2016 № 2

 1. Romanovsky O., Gura T., Chala Y., Knysh A. Comparative analysis of leadership training concepts in high schools in the UK and Ukraine, (р. 3-9)
 2. Панфілов Ю.І., Грень Л.М., Бондаренко В.В. Методика формування комунікативної компетентності майбутнього лідера-менеджера, ( стр. 10-19)
 3. Черкашин А. І. Методологічні аспекти формування позитивного мислення особистості майбутніх фахівців-лідерів у вищих навчальних закладах, (стр. 20-29)
 4. Биков В.Ю, Шишкіна М.П. Теоретико-методологічні засади формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладу, (30-52)
 5. Комишан А.І. Комп’ютерна програма педагогічного тестування для самодіагностики курсантів з навчальних дисциплін, (стр. 53-67)
 6. Биков В.Ю, Литвинова С.Г. Корпоративні соціальні мережі як об’єкт управляння освітньої соціальної системи, (стр. 68-76)
 7. Мороз В.М., Мороз С.А.Німецька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ, (стр. 77-86)
 8. Рудевіч Н. В. Формування організаційно-управлінської компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем, (стр. 87-98)
 9. Наливайко О.Б. Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх сімейних лікарів, (стр.99-108)
 10. Сущенко Р.В.Органічна єдність соціального й педагогічного факторів у формуванні управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту, (стр. 109-117)
 11. Жадленко І.О. Дошкільне дитинство крізь призму педагогічних концепцій, (стр. 118-124)
 12. Паньок Т.В. Аналіз художньо-педагогічної освіти на тлі розвитку соцреалізму, (стр. 125-134)
 13. Романовська О.О. Поняття і структура іміджу сучасного викладача вищої школи, (стр. 135-146)
 14. Воробйова Є.В., Чеботарьов М.К.Формування готовності до адаптивного управління у майбутніх менеджерів в технічному виші в процесі професійної підготовки, (стр. 147-157)
 15. Соболь А.В.Постановка проблеми підготовки майбутніх психологів до застосування інформаційно-консультативного середовища у професійній діяльності, (стр. 158-167)

ТиПУСС 2016 № 1

 1. Курбатов С.В. Дискурс філософії освіти у працях Василя Кременя, (стр. 3-12)
 2. Дольська О.О. Гуманістичний характер техніко-технологічного розвитку: pro et contra, (стр. 13-21)
 3. Moroz S.A., Moroz M.V. The institute of corporate university and its experience for development of labor potential of a classic higher education institution , (р. 22-31)
 4. Гура Т.В., Ріпко І.В. Формування організаційних здібностей як необхідного аспекту лідерської позиції майбутніх інженерів, (стр. 32- 41)
 5. Machulin L.I. Concept “city” in the context of interdisciplinary research, (р.42-47)
 6. Слесик К.М. Збагачення виховного аспекту навчальних програм як засіб розвитку аксіологічного потенціалу студентів, (стр. 48-54)
 7. Донцов А.В. Формування ціннісно-орієнтаційної визначеності майбутніх учителів у системі колективних відносин, (стр. 55-64)
 8. Рудевіч Н.В. Формування науково-дослідної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем, (стр. 65 – 74)
 9. Северина Н.Ю., Левицька Л.Г. Особливості мовної підготовки студентів-іноземців медичного профілю, (стр. 75-83)
 10. Підбуцька Н.В. Розвиток психологічної культури викладача технічного вищого навчального закладу засобами інтерактивних технологій, (стр. 84-94)
 11. Bogdan Zh. B., Solodovnуk Т. О. Psychological features of developing a healthy lifestyle in early youth, (р. 95-102)

ТиПУСС 2015 № 4

 1. Гаєвська О. Б. Українська національна ідея в контексті науки соціального управління, (стр.3-10)
 2. Пономарьов О.С. Феномен лідерства в контексті суспільних потреб , (стр. 11-19)
 3. Гриньова Я.Г.Корпоративні відносини в сучасний період: суспільні запити щодо удосконалення нормативно-правового регулювання, (стр. 20-25)
 4. Підбуцька Н.В. Теоретичні основи вивчення феномену лідерства у старшому юнацькому віці, ( стр. 26-35)
 5. Олефір В.О. Інтелектуально-особистісні передумови саморегуляції навчальної діяльності, (стр. 36-46)
 6. Резнік С.М. Трансформація цінностей освіти в інформаційному суспільстві, (стр. 47-53)
 7. Александрова Н.М.Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура, (стр. 54-63)
 8. Фурманець Б.І.Інтерпретація та втілення моделі психологічної технології в процес розвитку особистостей студентів – майбутніх фахівців (стр. 64-73)
 9. Гура Т.В. Психологічний зміст інноваційної освіти в технічному університеті, (стр. 74-84)
 10. Степанов О.В. Вплив психологічного фактору людини на безпеку системи ВАДС (“Водій – Автомобіль – Дорога – Середовище”), (стр. 85-93)

ТиПУСС 2015 № 3

 1. Romanovskyi O., Myhailychenko V. A future specialist’s readiness for professional activity and the role of context learning in its formation , (р. 3-8)
 2. Чебакова Ю.Г. Роль особистості педагога в ефективній підготовці майбутніх професіоналів, (стр. 9-13)
 3. Ковальська В.С. Дослідницька культура майбутнього інженера-педагога в контексті гуманізації вищої професійної освіти, (стр. 14-21)
 4. Мілорадова Н.Е., Мовмига Н.Є. Гендерні особливості професійного становлення особистості студента , (стр. 22-32)
 5. Кудін В.О., Бєгун В.В., Гречанінов В.Ф., Яцюк О.П. Концепція освіти з безпеки , (стр. 33-44)
 6. Демідова Ю.Є. Проблеми соціальної та екологічної безпеки життя і діяльності як чинник якості інженерної освіти , (стр. 45-49)
 7. Молчанова А.О. Комунікативна взаємодія – складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів , (стр. 50-56)
 8. Панфілов Ю.І., Рочняк А.Ю. Чинники, що визначають особливості саморегуляції психічних станів спортсменів-баскетболістів, (57-63)
 9. Брюханова Н.О., Корольова Н.В. Педагогічне моделювання стан і тенденції розвитку , (стр. 64-71)
 10. Агапова М.О. Інформаційні технології у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів , (стр. 72-79)
 11. Ігнатюк О.А. Дидактичні особливості викладання дисципліни “Фізична культура та психофізіологічний тренінг” магістрантам спеціальності “Педагогіка вищої школи” (стр. 80-86)
 12. Словінська С.Д. Науково-організаційні засади та чинники доцільності використання систем веб-конференцій як новітніх електронних засобів навчання  (стр. 87-92)
 13. Пономарьов О.С. Феномен лідерства у просторі соціальних цінностей , (стр. 93-101)
 14. Мороз С.А. Місце і роль трудового потенціалу ВНЗ у формуванні та розвитку національної гуманітарно-технічної еліти: державно-управлінський аспект (стр. 102-110)

ТиПУСС 2015 № 2

 1. Ковальська В.С., Безкоровайна М.М., Агапова М.О. Формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю , (стр. 3-11)
 2. Романовська О.О. Характеристика поняття “конкурентноздатність майбутнього інженера-педагога” ,(стр.12-23)
 3. Коваленко Д.В. Науково-методичне забезпечення змісту професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога, (стр. 24-36)
 4.  Книш А.Є. Поняття готовності до професійної діяльності в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених , (стр. 37-45)
 5. Алещенко В.І. Військова психологія ретроспективний аналіз та подальший розвиток, (стр. 46-53)
 6.  Костючков С.К. Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства,  (стр. 54-61)
 7.  Міщенко М.М. Актуалізація проблемного поля філософської психології, (стр.62-68)
 8.  Василенко Н.В. Компьютерная поддержка перманентного обучения руководителя учебного заведения электронные средства обучения, (стр. 69-77)
 9.  Бєлікова В.В. Модель формування цілісної контрольної діяльності у майбутніх інженерів-педагогів при методичній підготовці у ВНЗ, (стр.78-86)
 10. Ріпко І.В. Роль духовності при формуванні відповідальності у студентів технічних університетів, (стр. 87-95)
 11.  Рудевіч Н.В. Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем, (стр. 96-104)
 12. Панфилов Ю.И., Рочняк А.Ю. Состояние психической готовности в условиях соревновательной деятельности спортсмена-баскетболиста, (стр. 105- 111)

ТиПУСС 2015 № 1

 1.  Romanovskyi O., Gren L. Will formation as a necessary condition of a leader’s personality self-education in the learning process, ( р. 3-11)
 2. Sereda N. Role of spiritual leadership theory in personality shaping of modern manager,( р. 12-19)
 3. Дольская О.А. Интеллектуальные революции и техники мышления,(стр. 20-28)
 4. Савельєва Ю.М. Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспільства Схід проти Заходу, (стр. 29-36)
 5. Мороз В.М. Теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу зміст принципів формування та умови ефективності використання,  (стр. 37-45)
 6. Колос К.Р. Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, ( стр. 46-59)
 7. Markova О. Using the methods of interactive learning at communicative competence formation of technical universities students,( р. 60-66)
 8.  Канюк Г.И., Чернюк А.М., Пугачева Т.Н., Безъязычный В.Ф. Постановка лабораторной работы “Способы учета потребленной электроэнергии и предотвращение ее хищения”,  (стр. 67-74)
 9.  Філоненко М.М. Систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика, ( стр. 75-82)
 10. Popova G., Miloradova N. The usage of the narrative approach in the psychological consulting by means of the metaphoric associative cards (MAC), (р. 83-90)
 11.  Movchan Ya. Psychological aspects of future engineer training in higher educational establishments,(р. 91-97)
 12.  Нітенко О. Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти,(стр. 98-104)
 13. Гончаренко Т.Є. Роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті, (стр. 105-113)
 14.  Cherkashin A.I., Akimenko D.O. Formation of future specialists’ personality at higher education establishments of Ukraine in the context of humanistic paradigm theoretical aspect,(р. 114-120)
 15. Grinchencko О. Features of formation of students professional identity psychologists during training at university,(р. 121-127)